Monthly Archive: February 2021

KADHILE kAALANNADIGA SONG lYRICS – CHAAVU KABURU CHALLAGA 0

KADHILE kAALANNADIGA SONG lYRICS – CHAAVU KABURU CHALLAGA

పడవై కదిలింది మనసే… ఆకాశం వైపేగొడవే పెడుతూ ఉందే… నువ్వు కావాలనేనువ్వొచ్చావనీ వచ్చావని వచ్చావనీ… నా ప్రాణం చెప్పిందే నిససస నిస సగరిగరిగ… నిససస నిస సగరిగరిగమా పగపమగరిగరి పా గరిరిగరినిససస నిస సగరిగరిగ… నిససస నిస సగరిగరిగసరిగపనిసరి సా గపగరిసనిప కదిలే కాలాన్నడిగా… ఈ చోటే...

RANGULADDHUKUNNA SONG LYRICS – UPPENA 0

RANGULADDHUKUNNA SONG LYRICS – UPPENA

జింజిక్ జింజిక్ చా… జింజిక్ జింజిక్ చాజింజిక్ జింజిక్ చా… జింజిక్ జింజిక్ చా రంగులద్దుకున్నా… తెల్ల రంగులౌదాంపూలు కప్పుకున్నా… కొమ్మలల్లే ఉందాంఆకు చాటుకున్నా… పచ్చి పిందెలౌదాంమట్టి లోపలున్నా… జంట వేరులౌదాంఎవ్వరీ కంటిచూపు చేరలేని… ఎక్కడా మన జంట ఊసురానిచోటున పద నువ్వు నేనుందాం జింజిక్ జింజిక్...

LETHA LETHA GUNDELU SONG LYRICS – MASTER 0

LETHA LETHA GUNDELU SONG LYRICS – MASTER

మనసులే కరగని… లోకమే లోకమామనసులే కరగని… లోకమే లోకమాఇరుకు గదులలో అరె మొక్కే బతుకులేనే తిరిగి ఎగరగా… కొంచెం ఆశ కలిగెలేవెలుగు విరిసెలే… నింగి ఒళ్ళు విరిచెలేమరి రెక్కలెగరలే… గది తలుపు విరగలే లేత లేత గుండెలేమో… ఊపిరాగిపోయెనాఇక్కడున్నా, కాటినున్నా… రెండు ఒకటే ఆయెనాకన్నీరంటూ పొంగితే… నువ్వే...

ANDHAM VAADI  CHOOPERA SONG lYRICS – MASTER 0

ANDHAM VAADI CHOOPERA SONG lYRICS – MASTER

అందం వాడి చూపేరా… లవ్వు ట్యూనే మీటేరాతనే చెంత చేరాడా… మనస్సంతా మారేగాతనువెళ్ళా అతడే అతడే… నిలిచే నడిచే తన కలలలోనేమరు ముఖము రాదే…అనకువే అతడే అతడే… అలలా కదిలే తన నవ్వులోనేఅరె చిందే అందాలే… ఏఏ ఏ పువ్వోలె మనసు, ఆగున్న వయసు… పాపం ఓ...

MEENAMMA SONG LYRICS – SUPER MACHI 0

MEENAMMA SONG LYRICS – SUPER MACHI

అందాల రాక్షసిలా నన్ను దోచే పిల్లా చాలేముక్కు మీద కోపమున్నా ముద్దుముద్దుగుంటే చాలేఅందాల రాక్షసిలా అందమోటి ఉంటే చాలేకొంటె కొంటె చేతలున్నా తట్టుకుంటాలేమీనమ్మా తెచ్చే భారం నీదే చూడమ్మామీనమ్మా నచ్చేలాగా నువ్వే చూడమ్మా అందునా అందాల కొమ్మ… నన్నలా మెచ్చాలోయమ్మాఅందులో రాజీ కానమ్మా… అందుకే నమ్మానోయమ్మాచక్కని చుక్కే తేవమ్మా…...

YETIKOKKA POOTA SONG LYRICS – TUCK JAGADISH 0

YETIKOKKA POOTA SONG LYRICS – TUCK JAGADISH

యేటికొక్క పూట యానాది పాటనాయుడోరి నోట నుంచి వచ్చిందే మాట ముద్ద పసుపై కురిసే ముచ్చటైన బంధంపద్దు రాయలేనిదంటా… అమ్మ ముద్దు పాశంకన్నపేగు పంచుకున్న… అన్నగారు తోడుఅక్కసెల్లెలి సెలబా… సెమ్మగిల్లనీడు అంగిసుట్టు మడతేసి… మంచిసెడు వడబోసిసుట్టుముట్టుకుంటాడే… సుట్టమల్లే కాపేసి ఎర్రలెరువుగ మేసి… ఎర్రబడ్డ భూదేవికుర్ర గాలి తగిలాక…...

EVARU LERUANI ANAkU SONG – EK NIRANJAN 0

EVARU LERUANI ANAkU SONG – EK NIRANJAN

ఎవరూ లేరని అనకు… తోడుంటా నీ కడ వరకూచీకటిలోన వెలుగవుతా నీ కొరకుఎపుడు ఒంటరి అనకు.. నీ తోనే చావూ బ్రతుకుకంటికి రెప్పై ఉంటాలే తుది వరకూప్రేమతోటి చెంప నిమరనాగుండెచాటు బాధ చెరపనానీ ఊపిరే అవ్వనాగడచిన కాలమేదో గాయపరచినాజ్ణాపకాలు చేదు మిగిలినామైమరపించే హాయి అవ్వనాఒట్టేసి నేను చెబుతున్నాఒదిలుండలేను క్షణమైనానీ సంతోషానికి హామి...

YE CHILIPI  KALLALONA KALAVO SONG lYRICS – GHARSHANA 0

YE CHILIPI KALLALONA KALAVO SONG lYRICS – GHARSHANA

కిసి ఆషిఖ్ కా ఖయాల్ హైదరియా కీ లెహెరా వీ చాల్ హైఎక్ ప్యారాసా సవ్వాల్ హైయే తో బస్ హి కమాల్ హైహే హే హే హే హే బీగీ బీగిసి యె రాత్ హై… యే తొ ప్యార్ కా హీ రంగ్ హైబీగీ...

YENNO YENNO VARNALA SONG lYRICS – MALLI MALLI EHI RANI ROJU 0

YENNO YENNO VARNALA SONG lYRICS – MALLI MALLI EHI RANI ROJU

ఎన్నో ఎన్నో వర్ణాల హరివిల్లేచెలి కళ్ళై మెరిసేలేమబ్బుల్లోని జాబిల్లె నా చెలినగుమోమై విరిసెలేగుండెలు ప్రాణంగా నీవే నిండంగామండే ఎండల్లో వేసే చలి చలిప్రేమ రాగాలు ప్రళయ కలహాలునాకు నీవే నీవే…వేవేల ముందూ జన్మాల బంధాలన్నీ నీవేలేఎదలో సందళ్ళు నీ అందాలేలేసంద్రాల నీరే ఇంకేటి బంజర్లోను పూచేటి పూలన్నీనీ...

NEEKOSAM SONG LYRICS – NENUNNANU 0

NEEKOSAM SONG LYRICS – NENUNNANU

వేసవికాలం వెన్నెల్లాగ వానల్లో వాగుల్లాగవయసు ఎవరికోసంతోం దిరి తోం దిరి తోం దిరిదిరిదిరిదిరి తోం దిరిశీతాకాలం ఎండల్లాగ… సంక్రాంతి పండుగలాగసొగసు ఎవరికోసంతోం దిరి తోం దిరి తోం దిరిదిరిదిరిదిరి తోం దిరి ఓరోరి అందగాడా… నన్నేలు మన్మధుడానీ కోసం నీ కోసం… నీ కోసంనీ కోసం నీ కోసం…...