Category: telugu movie

0

NEELAMBARI SONG LYRICS – ACHARYA

Neelambari Song Telugu Lyrics నీలాంబరీ నీలాంబరీవేరెవ్వరే నీలా మరిఅయ్యోరింటి సుందరివయ్యారాల వల్లరినీలాంబరీ (నీలాంబరీ) వందే చంద్ర సోదరివస్తున్నాను నీ దరినీలాంబరీ నీలాంబరీ మంత్రాలేంటోయ్ ఓ పూజారికాలం పోదా చేజారితంత్రాలేవి రావే నారినేనేం చెయ్ నే నన్నారినువ్వే చూపాలేమో చిలిపి వలపు నగరి నీలాంబరీ నీలాంబరీవేరెవ్వరే నీలా...

0

INTHAKU NUVVEVARU SONG LYRICS – SNEHITHUDA

Inthaku Nuvvevaru Song Telugu Lyrics ఇంతకు నువ్వెవరు… వరసకు నాకెవరూఅంతగా గుచ్చి గుచ్చి… చెప్పేటందుకు నేనెవరూఇంతకు ముందెవరు… ఇంతగా నాకెవరూచెంతకు వచ్చి వచ్చి… చెప్పినవారే లేరెవరూ ఒక నిమిషం కోపముతో… మరు నిమిషం నవ్వులతోనను మురిపిస్తావో… మరిపిస్తావో ఎందుకునీ పంతము ఏమిటని… ఏ బంధము మనది...

0

KALLOLAM SONG LYRICS – PADI PADI LECHE MANASU

Kallolam Song Telugu Lyrics కల్లోలమెంటేసుకొచ్చే… పిల్ల గాలేనను చూస్తూనే… కమ్మెసెనేకల్లోని గాంధర్వ కన్యే… ఎక్కి రైలేవిహరించెనా భూలోకమే… గాలే తగిలింది అడిగే… నేలే పాదాలు కడిగేవానే పట్టింది గొడుగే… అతిధిగా నువ్వొచ్చావనే కలిసేందుకు తొందర లేదులేకల తీరక ముందుకు పోనులేకదిలేది అది… కరిగేది అదిమరి కాలమే… కంటికి...

0

DILSE DILSE SONG LYRICS – GABBAR SINGH

Dilse Dilse Song Telugu Lyrics దిల్ సే దిల్ సే నీ ఊహల్లోఎగసే ఎగసే ఆనందంలోపడి దొర్లేస్తున్న నీలాకాశంలోమెరిసే మెరిసే నీ కన్నుల్లోకురిసే కురిసే నీ నవ్వుల్లోచెలి దూకేస్తున్నా తికమక లోయల్లో తొలితొలి చూపుల మాయతొలకరిలో తడిసిన హాయాతనువుల తకదిమి చూశ ప్రియా, ఆ ఆఆగుండె...

0

AHO OKA MANASUKU NEDE PUTTINA ROJU SONG LYRICS – ALLARI PRIYUDU

Aho Oka Manasuku Nede Puttina Roju Song Telugu Lyrics అహో..! ఒక మనసుకు నేడే పుట్టినరోజుఅహో..! తన పల్లవి పాడే చల్లని రోజుఇదే… ఇదే, కుహూ స్వరాల కానుకమరో వసంత గీతిక జనించు రోజు… అహో..! ఒక మనసుకు నేడే పుట్టినరోజుఅహో..! తన పల్లవి...

0

OOO NARAPPA SONG LYRICS – NARAPPA

Ooo Narappa Song Telugu Lyrics ఓ ఓ ఓ ఓ నారప్ప… నువ్వంటే ఎంతో ఇట్టంగుందోయ్ నారప్పానిన్ను సూడంగానే ఇప్పారిందోయ్ నా రెప్పాఓ ఓ ఓ ఓ కన్నమ్మ… ఆ కంటి రెప్పై కాసుకుంట కన్నమ్మానీ జంటై అంటీ పెట్టుకుంట ఈ జన్మా ఇన్నేవా ఇట్టా...

0

BRATHAKAALI SONG LYRICS – OOSARAVELLI

Brathakaali Song Telugu Lyrics పెలపెల పెలమంటు పిడుగల్లేపెదవిని తాకింది తొలిముద్దుసరసర సరమంటు విషమల్లేనర నరం పాకింది తొలి ముద్దుగబగబ గబమంటు గునపాలేమెదడును తొలిచింది తొలిముద్దుఒకపది వెయ్యికోట్ల సూర్యుల్లైఎదురుగ నిలిచింది తొలి ముద్దు పెలపెల పెలమంటు పిడుగల్లేపెదవిని తాకింది తొలిముద్దుఒకపది వెయ్యికోట్ల సూర్యుల్లైఎదురుగ నిలిచింది తొలి ముద్దు...

0

AVUNA NENA SONG LYRICS – ALA

Avuna Nena Song Telugu Lyrics అవునా నేనా… ఎటో వెళ్ళిపోతున్నానాఅదే లోకమంటున్నానా… అరె ఏంటి ఇలా..! ఏనాడైనా ఇలా ఇంత ఆనందాన… ప్రపంచాన్ని ఊహించానా..!ఇదేం మాయారా..!ఎన్నడూ నన్నిలా చూడనేలేదుగా… బహుశా ఇపుడే కదిలానా… పదపదమన్నది ఈ మది… అసలు పరుగాపదే అదికడలి అనుకోదు కదా… ఈ...

0

VINAVE VINAVE SONG LYRICS – RAJA RANI

Vinave Vinave Song Telugu Lyrics వినవే వినవే… మనసా వినవేనువు వేరైతే… నేనే లేనేహృదయం ఉదయం… కనదే ఇకపైక్షణమే యుగమై… పడనీ మెదపై మసకయంచు దారిలోకె… ఎండలాగా చేరుమాఇసుకనిండు ఈ ఎడారి పైన… వాన చల్లుమాఆణువణువూ నీ వలపే… క్షణక్షణమూ నీ తలపేఆణువణువూ నీ వలపే…...

0

BOMMALI SONG LYRICS -BILLA

Bommali Song Telugu Lyrics మస్సాలా మిర్చి పిల్ల మజ్జా చేద్దాం వత్తావామస్సాలా మంటేత్తేలా మీఠా ముద్దే ఇత్తావాసీ పోరా రావద్దన్నా రయ్యా రయ్యా వత్తావాపో పోరా పొమ్మన్నాగా వచ్చిందారే పోతావాబొమ్మాళీ బొమ్మాళీ… నిన్నొదలా వదలా వదలా బొమ్మళీపెళ్ళంటూ అవ్వాలి… ఆపైనే నీకు నాకు చుమ్మాళీఐతే యాడుందే...