Category: telugu movie

0

VINAVE VINAVE SONG LYRICS – RAJA RANI

Vinave Vinave Song Telugu Lyrics వినవే వినవే… మనసా వినవేనువు వేరైతే… నేనే లేనేహృదయం ఉదయం… కనదే ఇకపైక్షణమే యుగమై… పడనీ మెదపై మసకయంచు దారిలోకె… ఎండలాగా చేరుమాఇసుకనిండు ఈ ఎడారి పైన… వాన చల్లుమాఆణువణువూ నీ వలపే… క్షణక్షణమూ నీ తలపేఆణువణువూ నీ వలపే…...

0

BOMMALI SONG LYRICS -BILLA

Bommali Song Telugu Lyrics మస్సాలా మిర్చి పిల్ల మజ్జా చేద్దాం వత్తావామస్సాలా మంటేత్తేలా మీఠా ముద్దే ఇత్తావాసీ పోరా రావద్దన్నా రయ్యా రయ్యా వత్తావాపో పోరా పొమ్మన్నాగా వచ్చిందారే పోతావాబొమ్మాళీ బొమ్మాళీ… నిన్నొదలా వదలా వదలా బొమ్మళీపెళ్ళంటూ అవ్వాలి… ఆపైనే నీకు నాకు చుమ్మాళీఐతే యాడుందే...

0

VENNELA VENNELA SONG LYRICS – PREMA DESAM

Vennela Vennela Song Telugu Lyrics వెన్నెలా వెన్నెలా… మెల్లగా రావేపూవుల తేనెలే తేవే… వెన్నెలా వెన్నెలా… మెల్లగా రావేపూవుల తేనెలే తేవే…కడలి ఒడిలో నదులు ఒదిగి… నిదుర పోయే వేలకన్నుల పైన కలలే వాలి… సోలి పోయే వేల… వెన్నెలా వెన్నెలా… మెల్లగా రావేపూవుల తేనెలే తేవే… ఆశ ఎన్నడూ...

0

SADA NANNU SONG LYRICS – MAHANATI

Sada Nannu Song Telugu Lyrics తంద రంగా రంగా రంగా రంగా…తంద రంగా రంగా రంగా రంగా… ఆ ఆ సదా నన్ను నడిపే… నీ చెలిమే, పూదారై నిలిచేప్రతీ మలుపు ఇకపై… స్వాగతమై, నా పేరే పిలిచేఇదే కోరుకున్నా, ఇదే కోరుకున్నా… అని నేడే తెలిసే...

0

TELISINEY NA NUVVEY SONG LYRICS – ARJUN REDDY

Telisiney Na Nuvvey Song Telugu Lyrics తెలిసెనే నా నువ్వే… నా నువ్వు కాదనితెలిసేనే నీననే… నీ నేను కానని నాలో సగం… ఇక లేదూ అనిఆ నిన్నలే… నను చూసి నవ్వెలేమరునాడు అన్నదే… ఇక ఉండబోదనిఅన్నదీ క్షణం… హ్మ్మ్ హ్మ్మ్ హ్మ్మ్ హ్మ్మ్ నా...

0

NEETHONEY DANCE SONG LYRICS – DHRUVA

Neethoney Dance Song Telugu Lyrics సునొ సునొ సునొ సున్లో యారో… లవ్ సోల్జర్సునొ సునొ సునొ సున్లో మేరీ… స్పైసీ ఖబర్అణువణువున పొగించావోయ్… ప్రేమ రివర్గన గన గన మోగించావోయ్… ప్యారు బజర్ నీతోనే డాన్సు టునైట్… నీతోనే డాన్స్ ఫుల్ లైఫ్నీతోనే పార్టీ...

0

INTHENA INTHENA SONG LYRICS – SURYAKANTHAM

Inthena Inthena Song Telugu Lyrics ఇంతేనా ఇంతేనా… ప్రేమంటే ఇంతేనాపడినదాకా తెలియదే…ఇంతేనా ఇంతేనా… నీకైనా ఇంతేనామనసు లో లో… నిలువదే నిదుర లేదు కుదురు లేదు… నిమిషమైనా నాకేకదలలేను, వదలలేను… మాయ నీదేనామాటలైనా రానే రావు… పెదవిదాటే పైకేపక్కనున్నా వెతుకుతున్నా… నేను నిన్నేనా ప్రేమ ఆకాశం… సరిపోయేనా దేహంనీతో సావాసం… నను చేసేనా మాయంతారలన్నీ రాలిపోయె… కన్నులై వెలిగేదూరమంతా తీరిపోయె… మనసు తనువును తాకితే ఎదురు చూడని స్నేహమే… ఎదురు వచ్చిన వేళలోఎవరు...

0

CHEPPAVE PREMA SONG LYRICS – MANASANTHA NUVVE

Cheppave Prema Song Telugu Lyrics చెప్పవే ప్రేమ చెలిమి చిరునామాఏవైపు చూసినా, ఏమి చేసినా ఎక్కడున్నాచెప్పవే ప్రేమ చెలిమి చిరునామాఏవైపు చూసినా, ఏమి చేసినా ఎక్కడున్నామనసంతా నువ్వే… మనసంతా నువ్వేమనసంతా నువ్వే… నా మనసంతా నువ్వేహేహే హే హే హేహే… హేహే హే హే ఇప్పుడే...

0

KANNULLO UNNAVU SONG LYRICS – POLICEODU

Kannullo Unnavu Song Telugu Lyrics కన్నుల్లో ఉన్నావు… నా కంటి పాపవైగుండెల్లో నిండావు… నా గుండె సవ్వడైనీ ఊహ నాకు ఊపిరై… నాలోకి చేరుకున్నదినీ పేరు ప్రాణనాడి అయినది… ఓఓ ఓఓ ఓకన్నుల్లో ఉన్నావు… నా కంటి పాపవైగుండెల్లో నిండావు… నా గుండె సవ్వడై ఉభయకుసల...

0

CHITTI NADUMUNE CHUSTUNNA SONG LYRICS – GUDUMBA SHANKAR

Chitti Nadumune Chustunna Song Telugu Lyrics చిట్టి నడుమునే చూస్తున్నా… చిత్రహింసలో చస్తున్నాకంటపడదు ఇక ఎదురేమున్నా…చుట్టుపక్కలేమవుతున్నా… గుర్తుపట్టనే లేకున్నాచెవిన పడదు ఎవరేమంటున్నా… నడుమే ఉడుమై… నను పట్టుకుంటే జాణఅడుగే పడదే… ఇక ఎటుపోదామన్నాఆ మడతలో మహిమేమిటో… వెతకాలి తొంగి చూసైనాఆ నునుపులో పదునేమిటో… తేల్చాలి తప్పు...