Category: Telugu movies 2021

0

PEPSI AUNTY SONG LYRICS – SEETIMAARR

Pepsi Aunty Song Telugu Lyrics హే సౌత్ కా ఛోక్రి… అప్నా కహానీ సునావోనాఅరే..! ఏం చెప్పనేంచెప్ప…ఈ బేబీ బర్ను బ్రాటప్పు… ఏమని చెప్పను బావో నాన్నకు పెళ్లి కాకముందే కడుపులో పడ్డానునెలలు నిండకముందే భూమ్మీద పడ్డానుబారసాల కాకముందే బోర్లా పడ్డానునా తొందర చూసి నేనేదో...

RAANE RADHE SONG lYRICS – SASHI 0

RAANE RADHE SONG lYRICS – SASHI

రానే రాదే విలువైన జీవితం… పోతే రాదేపోనే పోదే హృదయంలో వేధనే పోనందే రానే రాదే విలువైన జీవితం… పోతే రాదేపోనే పోదే హృదయంలో వేధనే పోనందేమనసు చెప్పే బాధలన్నీ చిన్న చిన్నవంటవదిలెయ్ వదిలెయ్కలిసి వచ్చే ఆనందాలే హద్దు లేనివంటఅడుగెయ్ అడుగెయ్దగ్గరౌతాయ్ దూరమౌతాయ్ ఒక్క కౌగిలింతవలచేయ్ వలచేయ్ముళ్ళు...

YENDARO MOSINA SONG lYRICS – CHAAVU KABURU CHALLAGA 0

YENDARO MOSINA SONG lYRICS – CHAAVU KABURU CHALLAGA

ఎందరో మోసిన సుందర భావముసుగుణభి రాముని సొంతమయేసంబర వీధిన ఆతని హృదయముచలముతో తకధిమి నాట్యమయే కన్నుల ముందర దేవత రూపముచూసెడి భాగ్యము దొరికినదేతప్పని తెలుపుతు దైవము దిగినఆపితే ఆగని వరుస ఇదిఎందరో మోసిన సుందర భావముసుగుణభి రాముని సొంతమయే అధరాల ఎరుపుకి నీరాజనంజలజాక్షి మోముకి నీరాజనంఅధరాల ఎరుపుకి...

0

AYYAYAYYO SONG LYRICS – CHAAVU KABURU CHALLAGA

    హయ్యయ్యయ్యయ్యో ఏమయ్యిందయ్యోప్రాణానికే సిలిపి సేతబడయ్యిందోహయ్యో హయ్యయ్యో… ఏంటో ఏంమాయోనీ సేతిలో బుజ్జి బొమ్మైపోయిందో సిట్టి సిరాకు పురుగు… సీతాకోకైనట్టురంగుల రెక్కల బతుకే మొదలైందేమట్టిలో పుట్టిన సిగురు మర్రి సెట్టైనట్టుమనసు ఆ మబ్బుల దాకా ఎగిరెళ్ళిందే సముద్రంలో సిందే సేపా… ఎగిసి నింగిని చూస్తున్నట్టుగుండెకేమో లోకమంతా...

HRUDAYAME SONG LYRICS – ARANYA 0

HRUDAYAME SONG LYRICS – ARANYA

హృదయమే… జ్వలించెనేప్రాణమే… విడిచి పోయేనే నీలి మబ్బునడుగు… నిజం తెలుపుతుందిపూల తీగనడుగు… తావి తెలుపుతుందిచిన్ని మొగ్గనడుగు… చిగురు తెలుపుతుందివాన చినుకునడిగి చూడవే… వాగూ వంకా నిజమే తెలుపవా నిరపరాధినే కదా మరి నిజానికినే పరాయివాడయానులే మీ కంటికీఒక అబద్దమే నిజం అయే ఈ వేళలోఇది అరణ్య రోధమే...

PAINA PATAARAM SONG LYRICS – CHAAVU KABURU CHALLAGA 0

PAINA PATAARAM SONG LYRICS – CHAAVU KABURU CHALLAGA

పుట్టువేళ తల్లికి నువ్వు పురిటి నొప్పివైతివిగిట్టువేళ ఆలికేమో మనసు నొప్పివైతివాగిట్టువేళ ఆలికేమో మనసు నొప్పివైతివాబట్ట మరక పడితే నువ్వు… కొత్త బట్టలంటివీఇప్పుడేమో ఉతకలేని… మట్టి బట్ట కడితివాఇప్పుడేమో ఉతకలేని… మట్టి బట్ట కడితివా ఇట్టాగున్నవయ్యో పీటారన్నయ్యోనీది ఏదేమైనా శానా గొప్ప సావయ్యోపుచ్చు తోసి మంచి వంగ ఏరినట్టుస్వచ్ఛమంటి...

MANASUKI HANIKARAM AMMAYE SONG lYRICS – THELLAVARITHE GURUVARAM 0

MANASUKI HANIKARAM AMMAYE SONG lYRICS – THELLAVARITHE GURUVARAM

మనసుకు హానికరం అమ్మాయేతెలిసిన తప్పుకోడు అబ్బాయేవదలలేం ఉండలేం… కదలలేం ఆగలేంవదలలేం ఉండలేం… కదలలేం ఆగలేం సరే సరే అన్నామో రాదారేనహి నహి అన్నామో గోదారే ఆడాళ్ళతో అంతేరా మామఅర్ధం కాని ఫజిలేరా మామచేసేదంతా చేస్తూనే మామచూపిస్తారు సినిమాను మామ వదలలేం ఉండలేం… కదలలేం ఆగలేం ||4|| తెలివిగా...

JWALA REDDY SONG LYRICS – SEETIMAARR 0

JWALA REDDY SONG LYRICS – SEETIMAARR

ఒయ్..! జ్వాలారెడ్డి జ్వాలారెడ్డితెలంగాణ బిడ్డరో… కారా బూందీ లడ్డురోకారా బూందీ లడ్డురో… ఆడించే కబడ్డిరోజ్వాలారెడ్డి జ్వాలారెడ్డిజ్వాలారెడ్డి… ఓయమ్మో జ్వాలారెడ్డి జ్వాలారెడ్డి జ్వాలారెడ్డితెలంగాణ బిడ్డరో… కారా బూందీ లడ్డురోకారా బూందీ లడ్డురో… ఆడించే కబడ్డిరో బాలారెడ్డి బాలారెడ్డిఆంధ్ర టీము హెడ్డురో… కోనసీమ బ్లడ్డురోకోనసీమ బ్లడ్డురో… పోరడు ఏ టూ...

0

SARANGA DARIYA SONG LYRICS – LOVE STORY

Saranga Dariya song lyrics in telugu దాని కుడీ భుజం మీద కడవాదాని గుత్తెపు రైకలు మెరియాఅది రమ్మంటె రాదురా సెలియాదాని పేరే సారంగ దరియా దాని ఎడం భుజం మీద కడవాదాని యెజెంటు రైకలు మెరియాఅది రమ్మంటె రాదురా సెలియాదాని పేరే సారంగ దరియా కాళ్ళకు ఎండీ...